فال خود را بر اساس سال ، ماه و روز تولد ببینید.

فال روزانه ماه تولد بهمن

فال ماه تولد برای متولدین بهمن

فال ماه تولد مردان بهمنی

متولدين اين ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خيرخواه هستند. اينان اغلب هنرمند بوده يا علاقمند به هنر هستند. ين افراد از والدين و همان طور از فرزندان خود نفع مي‎برند. اغلب سفرهاي دور از وطن در طالع دارند. گاه فرصت‎هي روحي و معنوي خوبي نصيبشان مي‎شود. بعضاً در مقابل بدخواهان مظلوم واقع مي‎شوند. اغلب به رنگ سبز تمايل دارند. همچنين سفر حج در طالع آنها ديده مي‎شود. اغلب اين افراد تمايل به داشتن دو همسر دارند. اما به يكي دلبستگي بيشتري خواهند داشت .

متولدين اين ماه هر گاه از چهارده سالگي به سلامت بگذرند، و به طور كلي چهار خطر را در زندگي پشت سر بگذارند، عمر طبيعي خواهند داشت. روز پنجشنبه براي اين افراد خوش يمن است. انگشتر ياقوت و فيروزه و همين طور لباسهاي رنگي براي اين افراد مناسب است .

فال ماه تولد زنان بهمنی

متولدين اين ماه، زناني خوش طبع، نيك سيرت، شوهر دوست، عاشق صداقت و دوستي است. اينان الب طالب رنج خود و راحت ديگران هستند. والدينشان آنان را بسيار دوست دارند. اغلب اين زنان به پر سفيد حساس هستند. بعضاً رفتاري دارند كه آنان را لوس جلوه مي‎دهد. اين زنانا اگر چه دانا و زيرك هستند، اما گاه راز نگهدار نيستند. اين زنان بعضاً نشاني در صورت دارند كه علامت تمايل آنان به خوشگذراني است. اينان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت مي‎برد .

زنان متولد اين ماه هرگاه از چهارده سالگي بگذرند، عمر طبيعي خواهند داشت. در عين حال سه خطر زندگي اغلب آنان را تهديد مي‎كند كه با صدقه و توسل رفع خواهد شد. اينان يك بار سررشته زندگي خود را از دست داده ولي دوباره بر امور مسلط مي‎شوند. اين زنان اغلب خواسته و مرادي دارند كه در نهايت به آن مي‎رسند. انگشتر عقيق براي اين زنان مناسب خواهد بود .

فال روزانه اسفند

فال روزانه 1 اسفند

فال روزانه 2 اسفند

فال روزانه 3 اسفند

فال روزانه 4 اسفند

فال روزانه 5 اسفند

فال روزانه 6 اسفند

فال روزانه 7 اسفند

فال روزانه 8 اسفند

فال روزانه 9 اسفند

فال روزانه 10 اسفند

فال روزانه 11 اسفند

فال روزانه 12 اسفند

فال روزانه 13 اسفند

فال روزانه 14 اسفند

فال روزانه 15 اسفند

فال روزانه 16 اسفند

فال روزانه 17 اسفند

فال روزانه 18 اسفند

فال روزانه 19 اسفند

فال روزانه 20 اسفند

فال روزانه 21 اسفند

فال روزانه 22 اسفند

فال روزانه 23 اسفند

فال روزانه 24 اسفند

فال روزانه 25 اسفند

فال روزانه 26 اسفند

فال روزانه 27 اسفند

فال روزانه 28 اسفند

فال روزانه 29 اسفند

فال روزانه 30 اسفند


امتیاز گوگل یادتون نره :)